Till startsidan      Start     Tjänster     FR2000     Affe     Partners     Kontakta mig!


Tjänster

Jag erbjuder rådgivning och utbildning inom följande områden:

Måleriteknik och beskrivning
Rådgivning och beskrivning av in- och utvändiga måleriarbeten.

beskrivning av invändigt målade ytor, t.ex. enligt måleriets branschstandard Referensytor Måleri 1997
Läs Skogsindustriernas målningsbeskrivning Måla inomhus*.

våtrumsmålning enligt måleribranschens standard för våtrum, MVK

utvändig målning av träfönster
utvändig målning av träfasader
Läs Skogsindustriernas målningsbeskrivningar Måla utomhus* och Nymålning av utvändigt trä*.
Läs min rapport Målning av träfasader
*.
utvändig målning av betong och puts
utvändig plåtmålning
brandskyddsmålning.
 * Använd Adobe Reader eller motsvarande. Om du inte har Adobe Reader,  hämta den gratis här.

Ledningssystem för kvalitet och miljö
Stöd vid införande av ledningssystem för kvalitet och miljö enligt ISO 9001, ISO 14001 och FR2000.

ledningsseminarium
nulägesanalys och åtgärdsprogram
upprätta kvalitets- och miljöpolicy
information, grund- och vidareutbildningar
stöd vid utformning och införande av rutiner
processbeskrivningar och rutinbeskrivningar
internrevision och stöd vid extern revision
leverantörsbedömning och -värdering
revision av underleverantörers kvalitets- och miljöledningssystem.

Kundorienterad verksamhetsutveckling
Förbättringsarbete enligt SIQ:s Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling.

ledningsseminarium med snabbanalys
utvärdering enligt SIQ:s modell och EFQM-modellen
analys med hjälp av InSIQt® eller Indicator®
nulägesanalys och förslag till åtgärder
information om och utbildning i Utmärkelsen Svensk Kvalitet
stöd vid beskrivning av verksamheten
analys av kvalitetsbristkostnader
utbildning i systematiskt förbättringsarbete.

Arbetsmiljö
Stöd vid införande av systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1, SIS-OHSAS 18001 och BS 8800.

information och utbildning
upprätta handlingsplaner.

Upphandling
Stöd vid upphandling där mjuka parametrar och företagens värderingar utgör del av priset.

information och utbildning
stöd vid utformning av upphandlingssystem
leverantörsbedömning och -värdering
uppföljning.

Senast uppdaterad 2012-01-15