Till startsidan      Start     Tjänster     FR2000     Affe     Partners     Kontakta mig!


Kvalitets- och miljöpolicy

Kvalitet
Jag skall leverera tjänster som uppfyller och helst överträffar mina kunders behov och förväntningar genom att:

alltid utgå från kundens situation
hjälpa kunden att göra jobbet själv, snarare än att göra jobbet åt henne/honom
bara ta uppdrag där min kompetens kan tillföra något till kunden
bara föreslå sådana åtgärder som är förenliga med lagar och normer och samhällets värderingar i övrigt
alltid göra mitt yttersta för att kunden skall bli nöjd
kartlägga mitt kvalitetsläge, sätta mål för förbättringar och följa upp att målen nås
utarbeta och tillämpa ett kvalitetsförbättringsprogram som är inriktat mot att förebygga fel och att ständigt förbättra det jag gör
avsätta tillräckliga resurser för att kvalitetsarbetet skall bli effektivt
dokumentera erforderliga rutiner i mitt verksamhetssystem.

Miljö
Jag skall förorsaka minsta möjliga miljöpåverkan inom och utom företaget genom att:

uppfylla alla tillämpliga krav i miljölagstiftningen
kartlägga min miljöpåverkan, sätta mål för förbättringar och följa upp att målen nås
tillämpa ett miljöprogram som är inriktat mot att förebygga skadlig miljöpåverkan och att ständigt förbättra det jag gör
avsätta tillräckliga resurser för att miljöarbetet skall bli effektivt
dokumentera erforderliga rutiner i mitt verksamhetssystem
välja de mest miljöanpassade alternativen för transporter, kontorsmateriel etc., inom ramen för vad som är ekonomiskt försvarbart
ge mina kunder korrekt och fullständig information om miljökonsekvenserna av de råd som jag ger dem.

Senast uppdaterad 2010-10-27